• Franciszkańska 104/112/7, Łódź
 • Rezerwacja wizyt Online

Regulamin

REGULAMIN SYSTEMU REZERWACJI SUPEREYE (dostępny pod adresem https://supereye.pl/booking)

Regulamin obowiązujący od 01.01.2019 roku:

I. Postanowienia ogólne.

 1. Rozpoczęcie korzystania z internetowego systemu rezerwacji wizyt, zwanego dalej Stroną internetową jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika strony (każdą osobę odwiedzającą stronę internetową / korzystającą ze strony internetowej) zgody na warunki korzystania wskazane w niniejszym Regulaminie. Jeśli Użytkownik nie akceptuje poniższych warunków, nie jest uprawniony do korzystania ze Strony internetowej.
 2. Niniejszy regulamin, jest powszechnie dostępny na stronie www.supereye.pl. Użytkownik może go utrwalić w pamięci swojego komputera lub wydrukować. Regulamin dostarczany jest również poprzez wysłanie go na adres e-mail Użytkownika w trakcie procesu rejestracji.
 3. Kontakt z Właścicielem odbywa się poprzez:

a) adres poczty elektronicznej supereye@supereye.pl

b) telefonicznie pod numerem 509 950 300

c) korespondencyjnie pod adresem siedziby: ul. Franciszkańska 104/112 (Gabinet 7), 91-749 Łódź

II. Definicje.

 1. Użytkownik/Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Rezerwacji w ramach Strony internetowej.
 2. Konto użytkownika – przydzielona danemu użytkownikowi część Strony internetowej, za pomocą którego użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Strony internetowej.
 3. Regulamin – niniejszy dokument.
 4. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Użytkownika Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Właściciela na stronie internetowej.
 5. Rezerwacja – jednorazowa czynność, polegająca na wybraniu usługi oraz terminu przez Użytkownika z wykorzystaniem formularza udostępnionego przez Właściciela na stronie internetowej.
 6. Strona internetowa – strona internetowa, za pośrednictwem których Użytkownik może w szczególności złożyć rezerwację wizyty w gabinecie SUPEREYE.
 7. Właściciel – LUIZA KRASUCKA CITEYE z siedzibą w Łodzi, ul. Franciszkańska 104/112 (Gabinet 7), 91-749 Łódź, wpisana do CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, NIP: 7822062775 REGON: 301514795.
 8. Usługa – usługa optometryczna świadczona przez Właściciela.
 9. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 10. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827).
 12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

III. Prawa własności intelektualnej.

 1. Wszelkie materiały zamieszczone na Stronie internetowej podlegają ochronie prawnej. Wszelkie prawa do Strony internetowej, w tym prawa do jego elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych są zastrzeżone na rzecz Właściciela Strony internetowej lub odpowiednio na rzecz podmiotów, których materiały – na podstawie współpracy z Właścicielem Strony internetowej – są udostępniane na stronie. Zarówno Strona internetowa, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47 poz. 211 z późn. zm.).
 2. Żadna część Strony internetowej nie może być zwielokrotniana, publikowana lub w inny sposób publicznie wykorzystywana bez pisemnej zgody Właściciela. Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie, czy inne wykorzystanie może odbywać się jedynie i wyłącznie dla użytku osobistego i w celu niekomercyjnym.
 3. Nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy własne lub inne oznaczenia indywidualizujące, w tym graficzne umieszczone na Stronie internetowej stanowiące chronione znaki towarowe, podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 z  późn. zm.), a jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą uprawnionych.

IV. Zasady korzystania ze Strony internetowej.

 1. Korzystanie ze Strony internetowej jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) komputer z dostępem do Internetu,
b) dostęp do poczty elektronicznej,
c) przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej,
d) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

 1. System rezerwacji umożliwia dokonanie Rezerwacji za pośrednictwem sieci Internet 24 godziny na dobę, z wyłączeniem okresów przerw technicznych i konserwacyjnych.
 2. Informacje zamieszczone na Stronie internetowej mogą być zmieniane przez Właściciela bez uprzedzenia w każdym czasie. W szczególności dotyczy to działań aktualizujących.
 3. Korzystanie z materiałów,  w  tym  tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych oraz innych elementów zawartych na Stronie internetowej, nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów oraz baz danych w nim zawartych.
 4. Użytkownicy mogą korzystać ze Strony internetowej i zamieszczonych na nim treści wyłącznie w ramach dozwolonego użytku własnego, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych i inne właściwe normy prawne, przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z Strony i zamieszczonych na niej treści lub godzić w słuszne interesy Właściciela Strony oraz podmiotów, których utwory lub bazy danych – na podstawie współpracy z Właścicielem.
 5. Korzystanie ze Strony internetowej jest darmowe, właściciel zobowiązuje się nie pobierać opłat wynikających z korzystania.

V. Działalność Strony internetowej.

 1. Strona internetowa udostępnia możliwość rezerwacji wizyty w gabinecie optometrii i terapii widzenia SUPEREYE na wybraną przez użytkownika usługę oraz termin.
 2. W celu zgłoszenia Rezerwacji, Użytkownik powinien: wybrać usługę, wybrać dogodny dla siebie termin, podać wymagane dane (imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu).
 3. Złożenie rezerwacji nie wymaga zakładania Konta Użytkownika, w celu złożenia rezerwacji bez zakładania konta użytkownika, należy wybrać usługę, termin, następnie podać wymagane dane (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu).
 4. Usługi optometryczne są świadczone w dni robocze, w godz. 8-17.
 5. Użytkownik dokonujący rezerwacji w gabinecie SUPEREYE potwierdza zapoznanie się z regulaminem zobowiązuje się do jego przestrzegania. Jeśli użytkownik nie respektuje warunków zawartych w w/w regulaminie, nie jest uprawniony do dokonywania rezerwacji.
 6. Użytkownik dokonując rejestracji gwarantuje, że podane w formularzu rejestracji dane osobowe są prawdziwe i aktualne. Wymaganymi danymi do korzystania ze strony internetowej są: Imię, nazwisko, aktualny telefon komórkowy oraz adres email.
 7. Jednocześnie Użytkownik zobowiązuje się do wywiązywania ze złożonych rezerwacji. W przypadku rezygnacji z rezerwacji bez powiadomienia Właściciela, rezerwacja zostaje usunięta z systemu.
 8. Właściciel strony internetowej rezerwuje sobie prawo do zablokowania/usunięcia konta użytkownika w przypadku notorycznych przypadków niewywiązywania się ze złożonych rezerwacji i/lub nieuregulowania należności z salonem za rezerwacje.
 9. Za notoryczne niewywiązywanie się z rezerwacji uważa się: rezerwację nieodwołane z 24 godzinnym wyprzedzeniem, kilkukrotne złożenie rezerwacji oraz nieodwołanie wizyty, zgodnie z zarezerwowanym terminem.
 10. Odblokowanie konta użytkownika/przywrócenie możliwości rezerwacji będzie możliwe po wpłacie 100% wartości zamówionej usługi.
 11. W uzasadnionej sytuacji Właściciel ma możliwość przeniesienia rezerwacji użytkownika na inny termin.
 12. Odwołanie / zmiana terminu rezerwacji jest możliwa w terminie maksymalnie 24 godzin przed planowaną wizytą, w celu odwołania lub zmiany terminu rezerwacji należy skontaktować się z Właścicielem na podany adres e-mail lub numer telefonu.
 13. Właściciel Strony internetowej nie gwarantuje, ze rezerwacje archiwalne będą dostępne dla użytkowników bezterminowo. Dotyczy to szczególnie sytuacji związanych z wdrażaniem nowych aktualizacji.
 14. Dostępne w formularzu terminy nie są wiążące, oznacza to, że Właściciel dopuszcza możliwość odwołania / zmiany terminu wizyty bez podania przyczyny, o tym fakcie Klient zostanie poinformowany telefonicznie oraz poprzez wiadomość na adres e-mail podany w formularzu podczas składania rezerwacji.

VI. Ceny i metody płatności.

 1. Ceny Usług podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
 2. Klient może wybrać następujące metody płatności:

a) przelew bankowy na rachunek bankowy Właściciela (w tym przypadku rezerwacja terminu zostaje potwierdzona z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym właściciela).

b) płatność elektroniczna. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań.

c) gotówką w gabinecie SUPEREYE.

 1. W przypadku niektórych rodzajów usług dostępnych w SUPEREYE, Właściciel zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności.
 2. W przypadku niektórych rodzajów usług lub terminów (dla przykładu okres przedświąteczny) Właściciel zastrzega sobie prawo do oczekiwania wpłaty zadatku celem uruchomienia rezerwacji.
 3. Cena przedstawiona w trakcie procesu rezerwacji nie jest wiążącą ofertą handlową do momentu potwierdzenia jej przez Właściciela lub osoby do tego uprawnione.

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy.

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
 4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

a) Świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

b) Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

c) Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

d) Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

e) Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

f) Umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

g) Umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli.

h) Umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów.

i) Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

j) Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej.

k) Świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

l) Dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla konsumenta z żadnym kosztem. Mamy prawo wstrzymać się ze zwrotem zapłaconych kwot do czasu powrotnego otrzymania przez nas towarów.
 3. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 4. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

VIII. Wyłączenie odpowiedzialności.

 1. Informacje, dane, materiały lub opinie zawarte na Stronie Internetowej zostały zebrane lub opracowane przez Właściciela strony w dobrej wierze i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne i rzetelne, jednakże w żadnym wypadku Właściciel Strony nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność, kompletność, dokładność ani aktualność zamieszczonych informacji na stronie.
 2. Właściciel strony internetowej nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody wynikające z dostępu do strony oraz za działania osób trzecich, jak również za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z pobieraniem bądź wykorzystywaniem materiałów znajdujących się na stronie, a także wywołane błędami systemu komputerowego, wirusami lub komunikacją za pomocą poczty elektronicznej.
 3. Właściciel strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone w serwisach i na stronach internetowych, do których odesłania znajdują się na Stronie. Zamieszczenie odesłania do serwisów i stron internetowych nie oznacza, że Właściciel rekomenduje, poleca bądź wspiera taki serwis, informacje lub stronę, a także produkty lub usługi prezentowane przez osoby trzecie.
 4. Właściciel Strony nie gwarantuje, że strona internetowa dostępną będzie bez przerw. Właściciel Strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci Internet  lub  Strony, błędów systemu komputerowego spowodowanych przez wirusy lub komunikację za pomocą poczty elektronicznej .

IX. Prawa właściciela strony internetowej.

Właściciel zastrzega sobie prawo do:

 1. edycji, skasowania, zmiany wyglądu i/lub treści lub zmiany funkcjonowania strony internetowej, w każdym czasie bez podania przyczyny,
 2. odmówienia zamieszczenia informacji komercyjnej bez podania przyczyny,
 3. odmówienia zamieszczenia informacji, jeżeli jest ona wątpliwa, pozostaje w sprzeczności z niniejszym regulaminem lub narusza prawo bądź dobre obyczaje,
 4. usunięcia z listy Konta użytkownika  i związanego z tym zablokowania możliwości korzystania z wybranych usług Strony internetowej, w szczególności w sytuacji nie wywiązywania się ze złożonych rezerwacji na stronie internetowej.

X. Zobowiązania Użytkownika Portalu.

 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z oferowanych w ramach Strony internetowej usług zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami etykiety w sieci Internet (Netykiety). W szczególności Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które w jakikolwiek sposób mogą zakłócić lub wpłynąć na zakłócenie funkcjonowania Strony internetowej

XI. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 1. Reklamacje w zakresie dokonanych rezerwacji i korzystania z serwisu można zgłaszać w terminie do 30 dni od daty zakończenia usługi, w formie pisemnej na adres SuperEye, ul. Franciszkańska 104/114 gabinet 7, 91-749 Łódź lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres supereye@supereye.pl Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni roboczych, licząc od daty jej wpływu.
 2. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
 4. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
 5. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
 6. może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

XII. Postanowienia końcowe.

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Właścicielem a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Właścicielem a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto Użytkownika zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Użytkownika, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy.

Wszelkie pytania związane z punktami regulaminu prosimy kierować na adres:
supereye@supereye.pl.